Email: info@ulundi.gov.za | Tel: +27(0) 35 874 5100 | Emergency: 087 283 3601